شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
شهداي 8سال ؟ دفاع مقدس

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ شهدادرقهقه مستانشان اعندربهم يرزقونند خوشا انان كه باشهادت رفتن خوشاانان كه اين گوهرهارادردامن خود پرورانند خوشابه حال جانبازان وايثارگران وازادگان «امام خميني ره»سجادموحد «اژير»
*هور*
90/2/10
ساعت دماسنج
گروه شهدا
vertical_align_top